Menu

Πακό Σαχακιάν

 

“Δεν μπο­ρού­με να ε­να­πο­θέ­σου­με ό­λες τις ελ­πί­δες μας στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα”


 Κύ­ριε Πρό­ε­δρε, τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια έ­χου­με γί­νει συ­χνά μάρ­τυ­ρες μιας σει­ράς διε­θνών προ­σπα­θειών διευ­θέ­τη­σης του ζη­τή­μα­τος του Να­γκό­ρο Κα­ρα­μπάχ, ό­που πά­ντα γί­νεται λό­γος για τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­ματα. Μπο­ρούν αυ­τές οι προ­σπά­θειες να συμβά­λουν στην ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος;


Σω­στά θέ­σα­τε το θέ­μα των αν­θρώ­πι­νων δι­καιω­μά­των, για­τί πράγ­μα­τι αυ­τά έ­χουν πα­ρα­βια­στεί ό­λα αυ­τά τα χρό­νια, κυ­ρί­ως τα δι­καιώ­μα­τα του λα­ού του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ. Ε­μείς δεν έ­χου­με πά­ψει να το ε­πι­ση­μαί­νου­με αυ­τό, και κα­θώς φαί­νεται, η προ­σπά­θεια ε­τών έ­χει α­πο­δώ­σει καρπούς. Πράγ­μα­τι κι ε­μείς πα­ρα­κο­λου­θού­με τις προ­σπά­θειες της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας για ει­ρή­νευ­ση, στην α­νά­γκη της ο­ποί­ας κι ε­μείς πι­στεύ­ου­με κι έ­χου­με πά­ντα συμ­βάλλει στην επί­τευ­ξή της. Ξέ­ρε­τε ό­μως, υ­πάρ­χουν κά­ποια ε­μπό­δια που τη δυ­σχε­ραί­νουν.

Το κυ­ριό­τε­ρο ε­μπό­διο εί­ναι η μη ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κή στά­ση του Α­ζερ­μπα­ϊτζάν. Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα έ­χει α­ντι­λη­φθεί ό­λα αυ­τά τα χρό­νια ποιοι εί­ναι ό­ντως έ­τοι­μοι για την ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος και ποιοι δη­μιουρ­γούν τε­χνη­τές δυ­σκο­λί­ες.

 

Οι ο­λο­έ­να κλι­μα­κού­με­νες α­να­κοι­νώ­σεις που θυ­μί­ζουν πο­λε­μι­κό σάλ­πι­σμα εκ μέρους του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν έ­χουν προ­φα­νώς α­πο­σταθε­ρο­ποι­η­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Χαι­ρό­μα­στε που λέ­τε πως η διε­θνής κοι­νό­τη­τα το α­ντι­λαμ­βά­νεται αυ­τό. Ό­μως οι α­πει­λές αυ­τές έ­χουν κά­ποια βά­ση;


Ξέ­ρε­τε, ε­μείς δεν μπο­ρού­με να ε­να­πο­θέ­σου­με ό­λες τις ελ­πί­δες μας στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα, κα­θώς η ι­στο­ρί­α έ­χει δεί­ξει πως πολ­λές φο­ρές οι διε­θνείς ορ­γα­νι­σμοί δεν έ­χουν κα­τα­φέ­ρει να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν την α­πο­στο­λή τους ως το τέλος.

Ε­πο­μέ­νως ε­μείς που ζού­με τον ε­πε­κτα­τι­σμό του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν στο πε­τσί μας κα­θη­με­ρι­νά, κά­νου­με ό,τι εί­ναι α­πα­ραί­τη­το ώ­στε ε­άν απο­φα­σί­σει να μην α­κο­λου­θή­σει ό­σα προ­τεί­νει η διε­θνής κοι­νό­τη­τα να εί­μα­στε έ­τοι­μοι να πρά­ξου­με δε­ό­ντως. Ε­μείς α­νοι­κο­δο­μού­με τη χώρα μας υ­πο­λο­γί­ζο­ντας τις ό­ποιες πι­θα­νές αλ­λα­γές δε­δο­μέ­νων.

Ό­λοι οι Αρ­μέ­νιοι αι­σθα­νό­μα­στε πο­λύ κο­ντά με τους συ­μπα­τριώ­τες μας στο Καρα­μπάχ. Η Δια­σπο­ρά ε­πι­θυ­μεί δια­κα­ώς να δει ν’ α­να­γνω­ρί­ζε­ται διε­θνώς η Δημο­κρα­τί­α του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ. Πι­στεύ­ε­τε πως η πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρί­α ευ­νο­εί κά­τι τέ­τοιο; Πώς μπο­ρεί να βο­η­θή­σει η Διασπο­ρά;

Η ε­πί­σκε­ψή μου ε­δώ, σ’ αυ­τό α­πο­σκο­πεί. Να γνω­ρί­σου­με την πα­ροι­κί­α, τις δο­μές της, τους συ­μπα­τριώ­τες μας που ζουν ε­δώ.

Ε­μείς ξέ­ρου­με κα­λά πως ό,τι έ­χου­με πε­τύ­χει ως τώ­ρα το έ­χου­με κάνει μα­ζί με τ’ α­δέρ­φια μας στην Αρ­με­νί­α και τη Δια­σπο­ρά. Το ί­διο ο­φεί­λου­με να κά­νου­με και τώ­ρα: ν’ α­ξιο­ποι­ή­σου­με πλή­ρως το αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό της Δια­σπο­ράς και για τη διε­θνή α­να­γνώ­ρι­ση της Δη­μο­κρα­τί­ας μας.

 

Στην ει­κο­σα­ε­τή α­νε­ξαρ­τη­σί­α του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ, η κοι­νω­νί­α έ­χει κα­τα­φέ­ρει να προ­ο­δεύ­σει; Ο α­πο­κλει­σμός της Αρ­με­νί­ας έ­χει αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πειες;


Α­σφα­λώς και ο α­πο­κλει­σμός της Αρ­με­νί­ας έ­χει αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πειες και στην οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση του Να­γκόρ­νο Κα­ραμπάχ. Συ­νά­μα ό­μως έ­χουν υ­πάρ­ξει και πολλές θε­τικές ε­ξε­λί­ξεις. Εί­ναι γνω­στό πως η οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας εί­χε ή­δη α­πο­δε­κα­τι­στεί ό­ταν ξε­κί­νη­σαν οι βομ­βαρ­δι­σμοί. Τώ­ρα θα πρέ­πει αφ’ ε­νός να ξα­ναστή­σου­με τη χώ­ρα, αφ’ ε­τέ­ρου να τη βο­η­θή­σου­με ν’ α­να­πτυ­χθεί.

Ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι το έρ­γο αυ­τό γί­νε­ται με τη συ­νερ­γασί­α της Δια­σπο­ράς, η πα­ρου­σί­α της ο­ποί­ας εί­ναι πά­ντα αι­σθη­τή σε ό­λη την ει­κο­σα­ε­τή α­νε­ξαρ­τη­σί­α του Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ. Να προ­σθέ­σω πως πα­ρά τη διε­θνή οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, ε­μείς κα­τα­φέ­ραμε να έ­χου­με με­γά­λη οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη και κα­λό ε­πί­πε­δο ζω­ής.

Η α­νά­πτυ­ξη για φέ­τος έ­φτα­σε το 10%, κά­τι που σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς α­πο­τε­λεί ση­μα­ντι­κό δεί­κτη. Η θε­τι­κή αυ­τή ε­ξέ­λι­ξη ο­φεί­λε­ται στην ερ­γα­τι­κό­τη­τα του λα­ού μας και την α­γά­πη του για την πα­τρί­δα.

Ε­γώ πι­στεύ­ω πως αν ε­ξα­κο­λου­θή­σου­με να ε­πι­δει­κνύ­ου­με αυ­τή τη θέ­λη­ση μπο­ρούμε να ε­πι­τύ­χου­με α­κό­μη κα­λύ­τε­ρα α­ποτε­λέ­σμα­τα.

Έ­νας πο­λύ ση­μα­ντι­κός το­μέ­ας ε­πίσης εί­ναι αυ­τός του του­ρι­σμού. Εί­ναι περιτ­τό φυ­σι­κά ν’ α­να­φέ­ρου­με την ε­ξαι­ρε­τι­κή φυ­σι­κή ο­μορ­φιά του τό­που μας και την πε­ρι­βό­η­τη φι­λο­ξε­νί­α του λα­ού μας. Για το λό­γο αυ­τό κα­τα­σκευάζο­νται σύγχρο­να ξε­νο­δο­χεί­α που μπο­ρούν να ι­κα­νο­ποι­ήσουν και τον πιο α­παι­τη­τι­κό ε­πι­σκέ­πτη, κα­θώς και άλ­λες του­ρι­στι­κές υ­πο­δο­μές. Για τον ί­διο λό­γο εκ­συγ­χρο­νί­ζου­με το α­ε­ρο­δρό­μιο του Στε­πα­να­κέρ­τ και το ε­φοδιά­ζου­με με ε­ξο­πλι­σμό τε­λευ­ταί­ας τε­χνο­λο­γί­ας.

 

Υ­πάρ­χει θέ­μα με­τα­νά­στευ­σης του λα­ού α­πό το Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπάχ;


Ό­χι. Με­τά τις προ­ε­δρι­κές ε­κλο­γές του 2007, με­λε­τώ­ντας την κα­τά­στα­ση, φτά­σα­με στο συ­μπέ­ρα­σμα πως θα πρέ­πει ο­πωσ­δή­πο­τε να βελ­τιώ­σου­με τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης του λα­ού μας. Έ­τσι κα­ταρ­τή­σα­με έ­να πρό­γραμ­μα που συ­μπε­ρι­λάμ­βα­νε κί­νη­τρα για τη σύ­να­ψη γά­μων, την α­πό­κτη­ση πολ­λών παι­διών, κ.ά. Τα προ­γράμ­μα­τα αυ­τά έ­χουν ή­δη αρ­χί­σει ν’ α­πο­δί­δουν καρ­πούς. Ενώ το 1992 το Να­γκόρ­νο Κα­ρα­μπά α­ριθ­μού­σε 138.000 κα­τοί­κους, σή­με­ρα ο α­ριθ­μός αυ­τός α­νέρ­χεται στους 145.000.

Ό­σον α­φο­ρά το ρυθ­μό των γεν­νή­σε­ων, πλη­σιά­ζου­με τους δεί­κτες που εί­χα­με ε­πί Σο­βιε­τι­κής Έ­νω­σης. Συ­νεχί­ζου­με με τον ί­διο ζή­λο, γνω­ρί­ζο­ντας τη σο­βα­ρό­τη­τα του ζη­τή­μα­τος. Το δη­μο­γρα­φι­κό έ­χει χα­ρα­κτη­ρι­στεί εκ μέ­ρους μας θέ­μα στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας. Ε­πί­σης, συ­νε­χί­ζου­με το έρ­γο της ε­πα­νε­γκα­τά­στα­σης των συ­μπα­τριω­τών μας στις α­πε­λευ­θε­ρω­μέ­νες περιο­χές με τη βελ­τί­ω­ση συν­θη­κών δια­βί­ω­σης σε αυ­τές (ύ­δρευ­ση, α­γω­γοί φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, πε­ρί­θαλ­ψη, κλπ).

 

Τι θα θέ­λα­τε να πεί­τε στους συ­μπα­τριώ­τες μας στην Ελ­λά­δα;


Η Ελ­λά­δα εί­ναι φί­λη χώρα από πα­λιά. Έ­χου­με ι­στο­ρι­κούς δε­σμούς με τον ελ­λη­νι­κό λα­ό, αλ­λά οι κα­λές μας σχέ­σεις συ­νε­χί­ζο­νται ως και τις μέ­ρες μας. Κατ’ αρ­χάς ευ­γνω­μο­νώ την ελ­λη­νι­κή πο­λι­τεί­α για­τί δί­νει στους συ­μπα­τριώ­τες μου τη δυ­να­τό­τη­τα να έ­χουν σχο­λεί­α, εκκλη­σί­ες, κοι­νό­τη­τα, αλλά και να συμ­με­τέ­χουν ε­νερ­γά στην πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή ζω­ή της χώ­ρας.

Α­πό τη με­ριά μας, θα ε­πι­θυ­μού­σα­με τη σύ­σφι­γξη των δε­σμών μας με την Ελ­λά­δα, και πι­στεύω πως η ε­πί­σκε­ψή μας ε­δώ και οι ε­πα­φές μας με τους φο­ρείς της πα­ροικί­ας συμ­βάλ­λουν σε αυ­τό το σκοπό.

 

Μάικ Τσιλιγκιριάν

 

Πηγή: armenika.gr

 

Διαβάστε περισσότερα...

Μισάκ Μανουσιάν: Ένας διανοούμενος επαναστάτης

Ποιητής, αγωνιστής και στρατιωτικός επίτροπος των Άτακτων Αλλοδαπών Παρτιζάνων (ΑΑΠ) στην περιφέρεια του Παρισιού, ο Μισάκ Μανουσιάν ήταν 37 ετών όταν εκτελέστηκε από τους Γερμανούς λόγω των αντιστασιακών του δράσεων. Αν και ο ίδιος έγινε γνωστός για τις ηγετικές του ικανότητες κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Αντίστασης ήταν, πάνω απ’ όλα, ένας διανοούμενος και ταλαντούχος ποιητής.

Ο Μισάκ Μανουσιάν γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1906 στην Adύyaman της τουρκοκρατούμενης Αρμενίας, μια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Ο πατέρας του ήταν ένα από τα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915, ενώ η μητέρα του πέθανε λίγο αργότερα.

Έτσι λοιπόν, ο Μισάκ και ο αδελφός του Καραμπέτ -ορφανά πλέον- μαζί με άλλους Αρμένιους πρόσφυγες κατευθύνθηκαν νότια με προορισμό το γαλλικό προτεκτοράτο της Συρίας. Τα αδέλφια έγιναν δεκτά σε ορφανοτροφείο της περιοχής, όπου έμαθαν τη γαλλική γλώσσα, ενώ το 1925 μετακόμισαν στη Μασσαλία. Τότε, ο Μισάκ ήταν πια 19 ετών. Έπειτα από κάποια χρόνια και διάφορες περιπλανήσεις και αφού ο αδερφός του είχε φύγει από τη ζωή, ο ίδιος τελικά εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο της Citroen ως χειριστής τόρνου, ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του ’30, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έμεινε άνεργος. Δυσαρεστημένος από τον καπιταλισμό και αναζητώντας νέα εργασία, άρχισε να κερδίζει τα προς το ζην ποζάροντας ως μοντέλο σε γλύπτες.

Όλο αυτό το διάστημα, η ποίηση είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του Μανουσιάν. Μάλιστα, ο ίδιος σε συνεργασία με τον φίλο του -επίσης Αρμένιο- Σεμμές ίδρυσαν τα δύο λογοτεχνικά περιοδικά «Τσανκ» (Προσπάθεια) και Μεσαγκούιτ (Πολιτισμός), ενώ μετέφρασαν στη μητρική τους γλώσσα ποιήματα των Μπωντλαίρ, Βερλαίν και Ρεμπώ. Επιδιώκοντας, δε, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, οι δυο τους γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης παρακολουθώντας μαθήματα λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, οικονομικών και ιστορίας.

Ήταν το 1934 όταν ο Μανουσιάν προσχώρησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο εξελέγη γραμματέας της Επιτροπής Αρωγής για την Αρμενία, μιας οργάνωσης που συνδεόταν με το υπουργείο Εσωτερικών. Ιδιαίτερα σημαντική ωστόσο υπήρξε για τον ίδιο η συνεδρίαση των Άτακτων Αλλοδαπών Παρτιζάνων (ΑΑΠ) το 1935, όχι απαραίτητα για όλα όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιό της αλλά επειδή εκεί συνάντησε την Μελινέ Ασαντουριάν, τη μελλοντική του σύζυγο. Η εν λόγω χρονιά έμελλε να είναι ιδιαίτερα τυχερή για τον Μανουσιάν αφού εκτός από τη γνωριμία με τη σύντροφό του, ο ίδιος ανέλαβε και την ευθύνη για την αρμενόγλωσση εβδομαδιαία εφημερίδα «Ζανγκού», η οποία πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο αρμενικό ποταμό.

 

Ο ρόλος του στην Αντίσταση


Όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, το Σεπτέμβριο του 1939, ο Μανουσιάν ως αλλοδαπός διώχθηκε από το Παρίσι. Βρήκε δουλειά στην περιοχή Ρουέν και πάλι ως χειριστής τόρνου. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1940 επέστρεψε στο Παρίσι για να διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητές του δεν ήταν πλέον νόμιμες (οι γαλλικές αρχές είχαν ήδη κηρύξει παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα από το Σεπτέμβριο του 1939). Η πρώτη σύλληψη δεν άργησε να έρθει, καθώς στις 22 Ιουνίου 1941 όταν οι Ναζί εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση, ο Μανουσιάν συνελήφθη από τις κατοχικές δυνάμεις των Γερμανών. Αφέθηκε ωστόσο ελεύθερος μετά από μερικές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, ο ίδιος έγινε πολιτικός επικεφαλής του αρμενικού τμήματος των ΑΑΠ, όμως λίγα είναι γνωστά για τις τότε δραστηριότητές του μέχρι το 1943. Το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ο Μανουσιάν μεταφέρθηκε στο Παρίσι, σε μια ομάδα ενόπλων και σαμποτέρ που συνδέονται με το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για μια ένοπλη παράταξη των ΑΑΠ που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο του 1942. Το πρώτο κλιμάκιο στο οποίο ο ίδιος είχε τοποθετηθεί, περιελάμβανε κυρίως Εβραίους, Ρουμάνους, Ούγγρους και μόνο λίγους Αρμένιους.

Στις 17 Μαρτίου του 1943, ο 36χρονος τότε Μανουσιάν συμμετείχε στην πρώτη ένοπλη δράση του στο Λεβαλουά Περέ. Τότε, λόγω έλλειψης πειθαρχίας επιπλήχτηκε και δεν του επετράπη να συμμετέχει σε άλλες δραστηριότητες. Τον Ιούλιο του 1943 έγινε τεχνικός επίτροπος της ίδιας ομάδας στο Παρίσι, ενώ τον Αύγουστο ο στρατιωτικός επίτροπός της. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη διοίκηση των τριών αποσπασμάτων, τα οποία στελεχώνονταν από 50 μαχητές, γνωστούς στο εξής ως: «ομάδα Μανουσιάν». Σε αυτή την ομάδα αποδίδεται η δολοφονία των: Μαρσέλ Rayman, Lio Kneller, Celestino Alfonso στις 28 Σεπτεμβρίου 1943, καθώς και του Στρατηγού Julius Ritter, βοηθού του Fritz Sauckel στη Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα τρία αποσπάσματα υπό την ηγεσία του Μανουσιάν, από τον Αύγουστο έως και το Νοέμβριο του 1943 πραγ-ματοποίησαν σχεδόν τριάντα επιτυχείς επιθέσεις ενάντια των γερμανικών συμφερόντων. Την ίδια χρονιά, ομάδες των Ειδικών Ταξιαρχών- δωσίλογοι της γαλλικής αστυνομίας που ειδικεύονταν στον εντοπισμό «εσωτερικών εχθρών», ψάχνοντας για ταραχοποιούς συνέλαβαν συνολικά 68 άτομα, ανάμεσα στα οποία και τον Μανουσιάν. Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της16ης Νοεμβρίου του 1943, ο ίδιος μαζί με 22 συντρόφους του, αφού βασανίστηκε παραδόθηκε στους Γερμανούς. Όλοι τους συμμετείχαν σε μια δίκη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρωδία για σκοπούς προπαγάνδας και στη συνέχεια εκτελέστηκαν στο Φορ Μον Βαλεριέν, κοντά στο Παρίσι, στις 21 Φεβρουαρίου 1944.

Στην τελευταία του επιστολή προς τη σύζυγό του (το πρωτότυπο έγγραφο φυλάσσεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον), λίγο πριν οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο ίδιος μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Είμαι σίγουρος ότι ο γαλλικός λαός και όλοι εκείνοι που αγωνίζονται για την ελευθερία, θα ξέρουν πώς να τιμήσουν τη μνήμη μας με αξιοπρέπεια. Λίγο πριν το θάνατό μου, δηλώνω ότι δεν έχω κανένα μίσος για τον γερμανικό λαό ή για οποιονδήποτε άλλο. Ο καθένας θα λάβει αυτό που του αξίζει, ως τιμωρία και ως ανταμοιβή…».

Αυτό το κείμενο αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον Μανουσιάν και την ομάδα του. Η ιστορία του αποδεικνύει πως ο αρμενικός λαός διακατέχεται από υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης. Όπως ακριβώς ανέφερε και ο Μανουσιάν, «ο καθένας θα λάβει αυτό που του αξίζει, ως τιμωρία και ως ανταμοιβή». Ο καιρός γαρ εγγύς…

 

Η κόκκινη αφίσα


Στον απόηχο των εκτελέσεων, οι Γερμανοί τύπωσαν περίπου 15.000 προπαγανδιστικές αφίσες. Οι περίφημες Κόκκινες Αφίσες έφεραν τις φωτογραφίες δέκα ανταρτών, ενώ στο κέντρο της κάθε μιας υπήρχε η εικόνα του Μανουσιάν που συνοδευόταν από την επιγραφή: «Αρμένιος ηγέτης συμμορίας, 56 βομβιστικές επιθέσεις, 150 νεκροί, 600 τραυματίες». Η παραπάνω κίνηση είχε ως στόχο να πείσει τους Γάλλους πολίτες ότι τα μέλη της εν λόγω ομάδας, αλλά και η Αντίσταση εν γένει δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ορισμένους αλλοδαπούς δολοφόνους που αποτελούσαν κίνδυνο για όποιον νομοταγή πολίτη συνεργαζόταν μαζί τους. Ωστόσο, όσο και αν προσπάθησαν οι Γερμανοί δεν πέτυχαν το σκοπό τους. Αντίθετα, οι Κόκκινες Αφίσες -κολλημένες στους τοίχους ολόκληρου του Παρισιού- έγιναν έμβλημα μαχητικότητας και ελευθερίας, ενώ η λαϊκή υποστήριξη για την Αντίσταση μεγάλωσε.

Ηθική αναγνώριση

Με αφορμή την ονοματοδοσία «Ομάδα Μανουσιάν», οδού στο 20ο διαμέρισμα του Παρισιού το 1955, ο Λουί Αραγκόν έγραψε το ποίημα «Στροφές για να το θυμόμαστε» (Strophes pour se souvenir). Οι στίχοι του είναι εμπνευσμένοι από την τελευταία επιστολή του Μανουσιάν προς τη σύζυγό του, Μελινά, ενώ η τελευταία του στροφή είναι η εξής:

Ήταν είκοσι τρεις όταν τα τουφέκια άνθισαν,
Είκοσι τρία άτομα που έδωσαν την καρδιά τους πριν την ώρα τους,
Είκοσι τρεις αλλοδαποί αλλά και πάλι αδέλφια μας,
Είκοσι τρεις που αγαπούσαν τη ζωή στο θάνατο,
Είκοσι τρεις που φώναξαν “Γαλλία!” καθώς έπεσαν.

Αναγνώριση της αποστολής και του σθένους του Μανουσιάν αποτελεί η κίνηση του δημάρχου της πόλης Εβρί να ονομάσει «Μισάκ Μανουσιάν» ένα πάρκο κατά μήκος του Σηκουάνα, αλλά και να στήσει μνημείο στον τόπο της σύλληψής του.

Ακόμη και το 2009 όμως, συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου, εγκαταστάθηκε αναμνηστική πλάκα στην οδό de Plaisance 11, στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού στη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή, παρουσία πλήθους πρώην ανταρτών.

 

Η ζωή του στη μεγάλη οθόνη


Στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο εργάτης και ποιητής Μισάκ Μανουσιάν τίθεται επικεφαλής μιας ομάδας αλλοδαπών νεαρών, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν προκειμένου να απελευθερώσουν τη Γαλλία που αγαπούν, τη χώρα που διαπνέεται από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζώντας μέσα στην παρανομία και διακινδυνεύοντας τα πάντα, θα γίνουν ήρωες. Οι επιθέσεις αυτών των ξένων ανταρτών θα προκαλέσουν μεγάλη ενόχληση στους Ναζί και τους συνεργάτες τους. Έτσι, η γαλλική αστυνομία θα αντιδράσει πολύ σκληρά, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις της, θα καταφύγει στην παρακολούθηση υπόπτων, σε καταγγελίες, απειλές, βασανιστήρια…

Κάπως έτσι περιγράφεται με λίγα λόγια η πλοκή της κινηματογραφικής ταινίας «Ο Στρατός των Εγκληματιών» (L’Armιe du crime). Πρόκειται για φιλμ βασισμένο στην πραγματική ιστορία του Μανουσιάν και της ομάδας του. Φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Ρομπέρ Γκεντιγκιάν, ενώ έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη το 2009.

 

Κρικόρ Μιχικιάν

 

 

Πηγή: armenika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ιωνικές Γιορτές 2012

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργανώνει το φεστιβάλ των Ιωνικών Γιορτών για 12η χρονιά που φέτος και το φεστιβάλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο νόημα, καθώς συμπληρώνονται 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης (ειδικά αφιερώματα, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, εκθέσεις).

Στις 30 Αυγούστου ξεκινούν οι φετινές Ιωνικές Γιορτές με τη θεατρική παράσταση "Το παιχνίδι της φαντασίας" του Πιέρ Κορνέϊγ και ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 με το χοροθέατρο «ΙΧΩΡ» και την παράσταση «Σκοτεινό Μονοπάτι».
Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν ένα μήνα και συμπεριλαμβάνουν όπως κάθε χρόνο ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες με rock, jazz και έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
Τη σφραγίδα τους όπως κάθε χρόνο δίνουν και τα πολιτιστικά σωματεία της πόλης μας, που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου.

Το φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού διεξάγεται στο Άλσος της Νέας Σμύρνης και φιλοξενεί, όπως κάθε χρόνο, σημαντικές παραστάσεις και συναυλίες για όλα τα γούστα.

Θέατρο Άλσους Νέας Σμύρνης (είσοδος από οδό Ελευθερίου Βενιζέλου)
30 Αυγούστου-30 Σεπτεμβρίου 2012
ΤΗΛ. 2109310408

Τιμές εισιτηρίων  5 με 10 ευρώ € (όπου υπάρχει ένδειξη). Τα εισιτήρια θα διατίθενται μια ημέρα πριν από κάθε εκδήλωση καθώς και την ίδια ημέρα της εκδήλωσης (Ώρες λειτουργίας 20:30 με 21:00 - 22:30 με23:00). Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ
ΠΕΜΠΤΗ  30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΙΣΟΔΟΣ

Το Παιχνίδι της Φαντασίας του Πιέρ Κορνέιγ

Μία κωμωδία που ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκοινί, ανάμεσα στην φαντασία και την πραγματικότητα, και κάθε στιγμή κάθε λεπτό, είναι έτοιμο να κοπεί και να τιναχθούν όλα στον αέρα. Ένα παιχνίδι που δεν έχει αρχή και τέλος, κανείς δεν είναι σίγουρος ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και ποιο το ΨΕΜΑ Κάπως έτσι δεν είναι άλλωστε και η ζωή μας Με τούς Γιώργο Ματαράγκα, Πέτρο Ξεκούκη, Αθηνά Μαυρομάτη, Πέτρο Πέτρου, Κωνσταντίνα Γκόρου, Μάριο Ντερντέ, Ηλιάνα Αραβή  και τον Μιχάλη Γιαννάτο. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου Διασκευή έμμετρη απόδοση Δημήτρη Ποταμίτη Ελεύθερη απόδοση Αντώνη Παπαιωάννου Σκηνικά Παναγιώτη Μανίκα Κοστούμια Αργυρώ Ηλιάδη Μουσική επιμέλεια Γιάννη Μόρτζου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21:00
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Παιδικό Θέατρο του Ευγένιου Τριβιζά
Ο ΤΖΙΜ ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ και η συμμορία του Μονόφθαλμου τυφλοπόντικα

Ο “ΘΙΑΣΟΣ 81” παρουσιάζει μια απολαυστική μουσική περιπέτεια για παιδιά από τον “ποιητή παραμυθιών” και “μετρ των ανατροπών” Ευγένιο Τριβιζά. Μια σπαρταριστή ανατροπή του γνωστού μύθου για τον Τζίτζικα και τον μέρμηγκα. Ένα έργο με θέμα την Φιλία, την Αλληλεγγύη και την αξία της Τέχνης στη ζωή. Δύο μυρμήγκια που ετοιμάζονται για τον χειμώνα, ένα ανέμελο τζιτζίκι βιρτουόζος του μαντολίνου, ένας δαιμόνιος κυνηγός ταλέντων, δύο εύπορες κότες και η ασύλληπτη συμμορία του μονόφθαλμου τυφλοπόντικα, είναι οι ήρωες του έργου που δίνει επιτέλους την τελική απάντηση στο προαιώνιο ερώτημα: «Να τζει κανείς ή να μη τζει;» Μια διαδραστική παράσταση με μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και χρήση πολυμέσων.
Σκηνοθεσία Νανά Νικολάου Παίζουν: Αγγελίδου Πελαγία Θοδωρής Πετρόπουλος Γιάννης Πολιτάκης Δημήτρης Μόσχος Στέλλα Μαγγανά  Δημήτρης Γαλάνης Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ
HIP HΟP LiVE
Συναυλία το αυθεντικό Hip Hop με τους
ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ – SEXPYR στα decks Dj VANILLA

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Ρομαντικό Ταξίδι στη Μεσόγειο
ΟΠΕΡΑ

Η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου, ο τενόρος Αντώνης Συριανός με την συνοδεία στο πιάνο της Lyudmyla Kozlobska θα σας ταξιδέψουν στα κύματα της Μεσογείου με ένα καραβάκι γεμάτο νότες, που ρίχνει άγκυρα σε λιμάνι της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Κάποιες στιγμές το καραβάκι θα έχει ως λαθρεπιβάτη και την όπερα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Συναυλία Αφιέρωμα
30 Χρόνια Χωρίς το Μάνο Λοΐζο
30 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Μάνος Λοΐζος έφυγε. Μας άφησε όμως τα σπουδαία τραγούδια του τα τόσο επίκαιρα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 ωρών και είναι μια αναδρομή στο έργο του Μάνου Λοΐζου. Επίσης, θα προβληθούν στιγμιότυπα από συναυλίες και τον ίδιο, να μιλάει για το έργο του.
Τραγουδούν ο Δημήτρης Κατοίκος, ο τελευταίος συνεργάτης του Μάνου Λοΐζου και η Κωνσταντίνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Θεατρική Παράσταση
Pizza Mercedes  της Κατερίνας Κλήμε
Πρόκειται για μια ερωτική, μεταφυσική κωμωδία παρεξηγήσεων με θέμα το ερωτικό τρίγωνο που δημιουργείτε ανάμεσα σε ένα παπά, μια οδηγό ταξί και μια εκκεντρική χήρα, ιδιοκτήτρια ροζ γραμμών. Έρωτας, ανατροπές, τραγούδια, ένας πρώην σύζυγος που παρακολουθεί εξ’ ουρανού τα πράγματα και δίνει λύσεις σε ένα δαιμονικό ρυθμό και μια pop art αισθητική παράστασης. Σκηνοθεσία: Γιώργος Λιβανός, Σκηνικά και κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη, Μουσική: Αλέξανδρος Αθανασίου, Φωτισμοί: Σοκόλ Τομτσίνι.
Παίζουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Κλήμη, Nίκος  Μαυρουδής, Μάιρον Φλωράτου, Ελένη Μπέη, Γιάννης Κωσταράς και γκέστ σταρ σε ένα ρόλο έκπληξη ο Μανώλης Δεστούνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  5 ΕΥΡΩ
Παράσταση Αρχαίου Θεάτρου
Ιππής του Αριστοφάνη
Οι «Ιππής» περιγράφουν τον αγώνα για την εξουσία μεταξύ του Παφλαγόνα και του Αλλαντοπώλη, διακωμωδώντας τον τρόπο που ασκείται η πολιτική προκειμένου να αποκτηθεί η εύνοια των πολιτών.  Καθοριστικό ρόλο στο ποιός θα υπερισχύσει στη σύγκρουση αυτή, παίζει ο χορός των Ιππέων. Καθώς ο Παφλαγόνας έρχεται αντιμέτωπος με τον Αλλαντοπώλη, η κωμωδία στηλιτεύει και χλευάζει τη δημαγωγία των πολιτικών και τη φαυλότητα της εξουσίας, τον λαϊκισμό και τη ρουσφετολογία, τα μικροκομματικά συμφέροντα αλλά και την αφέλεια που πολλές φορές διακρίνει την κοινή γνώμη.
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής, Σκηνικά: Μανώλης Παντελιδάκης, Kοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη,  Xορογραφία: Μπέτυ Δραμισιώτη, Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης, Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου, Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος.
Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Φιλιππίδης Αλλαντοπώλης και ο Γιάννης Ζουγανέλης Παφλαγόνας, που συναντιούνται για πρώτη φορά στο Θέατρο του Πολυκλείτου. Παίζουν: Τάκης Παπαματθαίου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος Καύκας. Κορυφαίος Χορού: Γιάννης Σαμσιάρης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ
Ο Πασχάλης Τόνιος και ο Γρηγόρης Βαλτινός με guest  την Ελένη Πέττα και μια  πλειάδα συνεργατών (από ομάδες θεατρικές, χορευτικές, μουσικές, χορωδιακές)Σε ένα μουσικό-θεατρικό-χορευτικό δρώμενο-παράσταση, αφιερωμένο στα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Μια προσπάθεια ανάδειξης, θύμησης της άσβεστης σελίδας της ιστορίας μας μέσα από λόγο (κείμενα μεγάλων Ελλήνων ποιητών), επαναφέρουμε  εικόνες και μνήμες, γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του δεν μπορεί να ελπίζει παρά σε ένα μέλλον αβέβαιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 10  ΕΥΡΩ
Παράσταση Αρχαίου Θεάτρου
Ιφιγένεια εν Αυλίδι  του Ευριπίδη
H παράσταση… Ένας πυροβολισμός. Σκοτάδι. Μια γυναίκα νεκρή. Κάπου κοντά σε μια παραλία. Ένα σύνολο γυναικών μάρτυρες του θανάτου,  ανακρίνονται. Αυτοκτονία ή δολοφονία. Ο χορός αποκτά πρόσωπο, κάθε γυναίκα εκφράζεται διαφορετικά. Τα χορικά γίνονται το σημείο συνάντησης και αντιπαράθεσης με την ιστορία. Οι  ήρωες αναζητούν καθένας τη δική του αλήθεια εκφράζοντας καθένας ένα διαφορετικό κόσμο, που αρνείται πεισματικά να συνυπάρξει με το αυτονόητο… Η έννοια της θυσίας αποκτά πολλαπλές διαστάσεις. Συγγενεύει με τη δολοφονία…
Πρωταγωνιστούν:  Καρυοφυλλιά  Καραμπέτη, Στέλιος Μάϊνας, Ιωάννα Παππά, Mηνάς  Χατζησάββας, Γιάννης Στάνκογλου, Αλεξάνδρα  Σακελλαροπούλου. Σε ρόλο κορυφαίας η Ρίτα Αντωνοπούλου. Μετάφραση Κ. Χ. Μύρη, Σκηνοθεσία - επεξεργασία κειμένου Θέμη Μουμουλίδη, Σκηνικό Γιώργου Πάτσα, Κοστούμια Παναγιώτα Κόκκορου,  Μουσική Κωνσταντίνου Βήτα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ  LIVE  TRΙΟ cca
Ένα μουσικό ταξίδι με κλασσική και jazz μουσική, με τη Νεανική-Παιδική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της ΕΡΤ, και το Κουαρτέτο Jazz του Μάνου Αθανασιάδη. Θα παίξουν μουσική Χατζιδάκι, Πλέσσα, Tchaikovsky, Mendelssohn, Shostakovich, Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington κ.α.
Διευθύνει η Νίνα Πατρικίδου Τραγουδούν: Κλέλια Θεοδωρίδη, Μάνος Αθανασιάδης

ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και στον τόπο που έθρεψε την Ελλάδα με πολιτισμό, πρόοδο και άσβεστες μνήμες. Ο συνθέτης Γιώργος Βούκανος συνδέει πρωτότυπες μελωδίες του καθώς και τραγούδια από την παραδοσιακή  μουσική και τα Τραγούδια της Ιωνικής Γής με τις μοναδικές ερμηνείες του Δημήτρη Μπάση και της Τζίνας Φωτεινοπούλου. Η παράσταση θα σταθεί σε μουσικές μνήμες από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την ακριτική δημοτική και Αιγαιοπελαγίτικη παράδοση. Θα παρουσιαστούν μνήμες της Ανατολής αλλά και σημαντικοί σταθμοί από το ρεμπέτικο της προσφυγιάς και του πόνου.
Την Αφήγηση έχει ο Θάνος Χρόνης  καθώς και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Περικλής Κ. Ασπρούλιας. Η σεναριακή δομή, τα κείμενα και οι στίχοι δημιουργήθηκαν  από τη Μαίρη Βούκανου Συμμετέχουν το Παραδοσιακό Συγκρότημα Μελώδιον

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  5  ΕΥΡΩ
Παιδικό Θέατρο
ΟΙ  Άθλοι Του Ηρακλή της ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Παραμυθένια είναι η αντιμετώπισή μας αλλά συγχρόνως ακριβής. Βασισμένη πάνω σε ότι έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που με τους άθλους του έμεινε στην ιστορία ως ο πιο ονομαστός και αγαπητός ήρωας της ανθρωπότητας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο - σκηνοθεσία: Κάρμεν  Ρουγγέρη, Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή, Μουσική διασκευή - Σύνθεση: Γιάννης  Μακρίδης, Κίνηση - Χορογραφία: Πέτρος  Γάλλιας, Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης Ευαγγελία Καρακατσάνη Πέτρος Κιοσσές Στέφανος Κοσμίδης Γιάννης Νικολάου Τάσος Παπαδόπουλος Σπύρος Περδίου Δέσποινα Πολυκανδρίτου Ελένη Ρουσσινού Κων/να Σαραντοπούλου, Θανάσης Τσιδίμης, Γιάννης Τσουρουνάκης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  10 ΕΥΡΩ
Παράσταση Αρχαίου Θεάτρου
Εκκλησιάζουσες  του  Αριστοφάνη
Η ιστορία: Οι γυναίκες αξημέρωτα στην Εκκλησία του Δήμου, μεταμφιεσμένες σε άντρες βέβαια, σύμφωνα με το σχέδιο της Πραξαγόρας, πετυχαίνουν να δοθεί η εξουσία στις ίδιες, τελευταία ελπίδα για να σωθεί η πόλη από το ναυάγιο. Πώς θα είναι η ζωή από δω κι εμπρός; Γλέντι, κοινοκτημοσύνη σε όλα, ακόμα και στον έρωτα, αφού ο νόμος παρεμβαίνει για να διορθώσει τη φύση, δίνοντας δικαιώματα στους μη προνομιούχους ή, καλύτερα, στις μη προνομιούχες, τις γριές και τις άσχημες.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Απόδοση κειμένου: Βασίλης Μαυρογεωργίου Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος Σκηνικά-Κοστούμια: Άγγελος Μέντης Χορογραφίες: Αγγελική Στελλάτου Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης Μουσική διδασκαλία: Θανάσης Αποστολόπουλος
Παίζουν οι ηθοποιοί: Δάφνη Λαμπρόγιαννη Κώστας Κόκλας Γιώργος Πυρπασόπουλος Παντελής Δεντάκης Νίκος Καρδώνης Στράτος Χρήστου Γεωργία Γεωργόνη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  5 ΕΥΡΩ
Θεατρική Παράσταση
Δον Ζουάν Η Επιστροφή
Σ΄ ένα τόπο, που καταρρέει, επιστρέφει ο Δον Ζουάν, ο κατ εξοχήν εκπρόσωπος της απελεύθερης νοοτροπίας και του «ευ ζην», ηλικιωμένος και κουρασμένος απ όλες αυτές τις αδηφάγες προσπάθειες, που έχει κάνει, ώστε να μπορέσει να «ζήσει κάθε του επιθυμία». Συναντάται με όλες τις γυναίκες που έχει καταστρέψει στο παρελθόν, δηλώνοντας, πως έχει αλλάξει και ζητώντας συγχώρεση. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: Κανείς δεν αλλάζει νοοτροπία και στάση ζωής, αν στην ουσία δεν σέβεται και δεν αγαπάει την ίδια τη ζωή. Όχι μόνον τη δική του, αλλά και όλων των άλλων.

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης, Σκηνικά: Pawel Dobrzycki, Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη, Κινησιολογική επιμέλεια: Έλενα Γεροδήμου, Δ/νση - Οργάνωση Παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης
Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Ταμίλα Κουλίεβα, Φαίη Ξυλά, Νίκη Παλληκαράκη, Δήμητρα Παπαδήμα, Κατερίνα Γερονικολού, Βασιλική Μπισαράκη, Νεφέλη Κουρή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  5 ΕΥΡΩ

Συναυλία  ΑΧ...ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Πάνος Μουζουράκης  Απόστολος  Βαλαρούτσος
Και πάλι μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Παιδάκια με κουβαδάκια, μανάδες με ταπεράκια, κοπέλες με στριγκάκια,  ρακέτες και μπαλάκια και μπρατσαράδες  με μπρατσάκια. Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Απόστολος Βαλαρούτσος έρχονται αυτό το καλοκαίρι, 6 χρόνια μετά την τελευταία κοινή τους εμφάνιση στην σκηνή του Σταυρού του Νότου, κουρδιζούν τις κιθάρες τους,  διασκευάζουν και διασκεδάζουν με τραγούδια προσωπικής τους δημιουργίας, αλλά και άσματα άλλων καλλιτεχνών που τους στιγμάτισαν, τραγούδια που αγαπήσατε και τραγούδια που θα αγκαλιάσετε για πρώτη φορά, σε ένα πρόγραμμα που μπλέκει το κυρίως ρεύμα με το υπόγειο, το ethnic με το παραδοσιακό και τον χαβαλέ με την πραγματικότητα.
Μουσικό Σχήμα Απόστολος Βαλαρούτσος: Κιθάρα, Γιάννης Οικονομίδης: Τρομπέτα, Φλικόρνο &  ΚρουστάΧρήστος Αλεξάκης: Πλήκτρα & Τρομπόνι Δημήτρης  Φροσύνης: Μπάσο Θάνος Μιχαϊλίδης: Τύμπανα

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ

Θεατρική Παράσταση
Το μεγάλο μας Τσίρκο
Το ανέβασμα του εμβληματικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το Μεγάλο μας Τσίρκο»,  που θεωρήθηκε «σταθμός» όχι μόνο για το νεοελληνικό θέατρο, αλλά  και για τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική Ελληνική ιστορία, αποτελεί από μόνο του γεγονός! Τριάντα εννέα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, ο Σωτήρης Χατζάκης προσεγγίζει με σεβασμό και τη δική του ιδιαίτερη κι έμπειρη σκηνοθετική ματιά, το έργο που καταχωρήθηκε στη ψυχή κάθε σύγχρονου Έλληνα σαν κάτι απόλυτα «δικό του». O Σταύρος Ξαρχάκος, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός που οι μουσικές του χαρακτήρισαν εκείνη τη πρώτη παράσταση του ΄73 θα είναι ο ίδιος παρών στη σκηνή διευθύνοντας την 10μελή του ορχήστρα.
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης, Σκηνικά - Κοστούμια: Έρση  Δρίνη, Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος, Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου, Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Αρμένης, Τάσος Νούσιας, Μαρίνα Ασλάνογλου. Στο τραγούδι ο Ζαχαρίας Καρούνης. Χορεύει η Κική Μπάκα. Την ορχήστρα διευθύνει ο Σταύρος Ξαρχάκος

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Θεατρική Παράσταση:  Μονομαχία Γυναικών
Ο Σκριμπ (1791 – 1861) κυριάρχησε στην γαλλική σκηνή 30 χρόνια κι έγραψε μόνος ή με συνεργασία πάνω από 400 έργα. Όλη του η προσοχή είναι συγκεντρωμένη στην δράση, στην πλοκή και ψάχνοντας το θεατρικό παρελθόν της χώρας του βρήκε για πρότυπο τον Μπωμαρσαί. Ο Δουμάς υιός τον έλεγε “ο Σαίξπηρ των σκιών”. Έδωσε ένα καλούπι θεατρικότητας στον ρομαντισμό και τελικά πάνω σ’ αυτόν πάτησαν συγγραφείς που καταπιάστηκαν με σοβαρά προβλήματα της εποχής τους όπως ο Ίψεν. Εδώ, μας δίνει μια κωμωδία συνεχών ανατροπών στο περίβολο ενός καστρόπυργου με πρωταγωνιστή τον έρωτα.
Συντελεστές: Μεταφραστής – σκηνοθέτης: Αλέξανδρος Αδαμόπουλος, Ενδυματολόγος: Ρούλα Αλευρά, Φωτιστής: Γιώργος Δανεσής, Ηχητικός: Θοδωρής Μασμανίδης Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Βιδάλη, Μιχάλης Μαρκάτης, Γιάννης Τσιώμου, Eλένη Γιαλαμά, Πέτρος Πέτρου και ο Βύρων Κολάσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ  19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Θεατρική Παράσταση:  Μέσα στη νύχτα και  στην ομίχλη
Με μια χαρούμενη πονηριά, ο Βάλεντιν φέρνει τα πάνω-κάτω στη σκηνή ενός θεάτρου. Οι πάντες και τα πάντα μπερδεύονται μέχρι να καταστραφούν. Δύσκολα θα απόφευγε κανείς τον παραλληλισμό με το σημερινό “Θέατρο” των καταστάσεων που ζούμε. Μία ανατρεπτική κωμωδία από έργα του Καρλ Βάλεντιν. Μετάφραση Ελένη Παπαχριστοπούλου. Προσαρμογή και σκηνοθεσία Γιάννης Σταματίου.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ράννα Δελαπόρτα, Γιάννης Καρζής,  Άντα  Μπατσάκη, Άντζελα Μπουσμπουρέλη, Ελένη Παπαχριστοπούλου, Νατάσα Σιλίνα, Μάρθα Σίσκα, Αγγελική Σπύρου, Γιάννης Σταματίου ,Μάριος Τσαμαντιώτης, Κατερίνα Φουσέκη.

ΠΕΜΠΤΗ  20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η Πλούσια Κρητική Παράδοση – Ένωση  Κρητών
Η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης, στα πλαίσια των Ιωνικών γιορτών του Δήμου Νέας Σμύρνης, διοργανώνει την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 Κρητική βραδιά με θέμα «Η πλούσια Κρητική παράδοση». Στην εκδήλωση θα συμμετέχει πολυμελής ορχήστρα καταξιωμένων καλλιτεχνών, χορευτικά, θεατρικό και φίλοι της Ένωσης από διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παραδοσιακό τραγούδι, μαντινάδες, προσφιλή τραγούδια, χορούς και παρουσίαση τοπικών εθίμων της Κρήτης. Η βραδιά θα κλείσει με γλέντι και παραδοσιακό Κρητικό κέρασμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μορφωτικός Σύλλογος Ανεμωτισίων Λέσβου Αθήνας
Ήχοι από βιολιά, σαντούρια, λαούτα, κλαρίνα, νταούλια και τουμπελέκια θα πλημμυρίσουν τη βραδιά, ενώ συγκροτήματα με δεκάδες χορευτές θα δώσουν την ψυχή τους σε μια κεφάτη παράσταση που θα ανασκαλέψει μνήμες ώστε να κρατηθούν ζωντανές στις καρδιές μας.
Σεργιάνι στα μονοπάτια της παράδοσης, με χορούς, τραγούδια και δρώμενα από ολόκληρη την Ελλάδα και τις χαμένες πατρίδες και φυσικά, τη Λέσβο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  Αρμένιοι
Ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός σύλλογος «ΧΑΜΑΣΚΑΪΝ», έχοντας πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση και την προβολή του Αρμένικου πολιτισμού, ίδρυσε και στην Ελλάδα Χορωδίες, Θεατρικές  Ομάδες και Χορευτικά Συγκροτήματα. Τα Συγκροτήματα «Ναϊρι», «Νανορ» και «Μαραλο» με την σημερινή τους μορφή ιδρύθηκαν το 1995 όταν κλήθηκε από την Αρμενία ο γνωστός χοροδιδάσκαλος Οβαννες Χατσικιάν.
Από τότε και τα τρία Χορευτικά Συγκροτήματα έχουν δώσει πολλές παραστάσεις και έχουν συμμετάσχει σε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στην Κόρινθο, στο Ζευγολατιό, στο Αίγιο, στον Βύρωνα, στη Σητεία, στα Χανιά, στη Σύρο, στη Σάμο, καθώς και σε μεγάλες παραστάσεις στην Αθήνα με κορυφαία την εμφάνισή τους στο Ηρώδειο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
«Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΔΑΦΝΗΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μουσικοχορευτικό δρώμενο με τη συμμετοχή των χορευτικών ομάδων, της ορχήστρας, της θεατρικής ομάδας και της χορωδίας της Ένωσης με τίτλο «Δυο Πατρίδες δυο πόνοι», σε κείμενα και σκηνοθεσία Κώστα Μαυρόπουλου και Ράνιας Χρυσοχοΐδου.
Λύρα-Κεμανέ: Γ. Καζαντζίδης, Λύρα:Γ. Καζαντζίδης, Φ. Κοζυράκης, Νταούλι, Φλογέρα, Ζουρνά: Π. Κατσώτης, Νταούλι: Π. Καζαντζίδης, Π. Φωτιάδης, Τραγούδι: Ανέστης Ιωακειμίδης, Παρουσίαση: Ράνια Χρυσοχοΐδου. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ποντιακό γλέντι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Α.Φ.Α.Ν. Σ.
Η  Μουσική Ομάδα  ΣΑΦΑΝΣ δημιουργήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο με αφορμή την εκδήλωση στον πολυχώρο «Γαλαξίας» για τα 10 χρόνια του συλλόγου της, από μέλη που εκτός από δρομείς, είναι και μουσικοί, κυρίως ερασιτέχνες. Καλέστηκε και εμφανίστηκε επίσης στις βραβεύσεις των ερασιτεχνικών συλλόγων από τον ΣΕΓΑΣ. Ασχολείται κυρίως με την ελληνική, έντεχνη και λαϊκή μουσική.«Παίζουμε μουσική στο χώρο που τρέχουμε».
Τα μέλη της είναι: Πνευματικός Βασίλης: κιθάρα, φωνή Αιγυπτιάδης Γιάννης: βιολί Σακελλαρίου Βιολέττα: πιάνο Σακελλαρίου Σεμέλη: φωνή, πιάνο Κώτσιος Μιχάλης :κρουστά Καλογήρου Δημήτρης: μπουζούκι (έκτακτη συμμετοχή)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:   Ένωση Ηπειρωτών Ν. Σμύρνης – Π. Φαλήρου « Η ΤΙΤΑΝΗ»
«Ο  Μαχαλάς της Γιαννούλας»
Σε ένα παραδοσιακό σκηνικό θα αναδυθούν τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, αλλά κυρίως η συμπόνια και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους συγχωριανούς κατά την προετοιμασία ενός ηπειρώτικου γάμου.
Οι ομορφιές της Ηπείρου, οι χοροί και τα παραδοσιακά ακούσματα θα «γεμίσουν» το φθινοπωρινό δειλινό και θα «ζεστάνουν» την ψυχή μας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:   «Ο ΓΡΙΖΟΣ»
Ο Σύλλογος Ιμβρίων με έδρα την πόλη μας, η Επιτροπή Πολιτισμού και Επικοινωνίας και η θεατρική ομάδα «ΦΥΓΑΔΕΣ» παρουσιάζουν την μουσικοχορευτική – θεατρική παράσταση «Ο ΓΡΙΖΟΣ» (αναβίωση του ομώνυμου εθίμου της Ίμβρου).
Θα ακολουθήσει κέρασμα με παραδοσιακά γλυκά της Ίμβρου και γλέντι για όλους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:   «Ματωμένος Γάμος».
Φέτος συμπληρώνονται 20χρονια από το θάνατο του ποιητή και αξεπέραστου μεταφραστή του Φ.Γ Λόρκα, Νίκου Γκάτσου. Στη μνήμη του παρουσιάζουμε το καλύτερο ίσως έργο του Λόρκα «Ματωμένος Γάμος». Σ’ ένα χωριό της Ανδαλουσίας, δύο οικογένειες τις χωρίζει θανάσιμη βεντέτα και το αίμα τον παιδιών τους ποτίζει συχνά τη γη. Ο γιός της μιας οικογένειας παντρεύεται την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιού της άλλης οικογένειας. Όλα μοιάζουν να κυλούν όμορφα και έχουμε έναν ευτυχισμένο γάμο. Θα είναι όμως έτσι ως το τέλος; Θεατρική διδασκαλία-σκηνοθεσία: Ντίνα Μπελή.
Παίρνουν μέρος: Νάντια Αργύρη, Εύη Γεωργιάδου, Μαρία Γεωργιάδου, Βάσια  Δέδε, Γιώργος Ζαφειράτος, Χρήστος Θεοφίλης, Αντώνης Καλογερής, Κατερίνα Λεβέντη, Μαρίζ Μαρκοπούλου, Φαίη Μουρσιώτη, Αριάν Μπεγνάι, Ματθαίος Μυστακόπουλος, Ιωάννα Ντοκούζη, Νατάσσα Παναγιωτίδη, Νίκη Παναγοπούλου, Ευτυχία Πολυμεροπούλου, Αννα Σινανίδη, Μαίρη Σκανδάμη, Σωτήρης Τριγώνης, Κύρα Τσούρου, Βούλα Φάσσα, Χριστίνα Φράγκου, Ελένη Ψαρουδάκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ:  ΙΧΩΡ - Σκοτεινό Μονοπάτι

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ: Στοιχείο βασικό του ανθρώπινου χαρακτήρα, η έλλειψη του οποίου, πιθανότατα, θα μας είχε αφήσει στάσιμους σε ποικίλα επίπεδα και πολύ πιο μακριά από τον «εξελιγμένο» άνθρωπο. Μήπως όμως και περισσότερο ικανοποιημένους με τα λίγα και απλά, άρα και πιο ευτυχισμένους εν τέλει;

 

 

Πηγή: madata.gr

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter